Budowa budynku gospodarczego do 35m2

Budowa budynku gospodarczego do 35m2

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 w świetle art. 29 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu. Zatem już w pierwszej fazie realizacji inwestycji jaką jest chęć wybudowania budynku gospodarczego, potencjalny inwestor może zaoszczędzić pieniądze, ponieważ sam projekt budowlany mógłby kosztować nawet powyżej tysiąca złotych. Zgodnie z  §3 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definicja budynku gospodarczego kształtuje się następująco: budynek gospodarczy jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również
do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Budowę budynku gospodarczego możemy podzielić na trzy zasadnicze etapy

  1. faza planowania – która obejmuje swym zakresem analizę i wybór najbardziej korzystnego rozwiązania (koncepcji) oraz wybór materiałów, z których przedmiotowy budynek zostanie wykonany;
  2. faza wdrażania – wystąpienie ze zgłoszeniem o zamiarze budowy budynku gospodarczego do Starostwa Powiatowego;
  3. faza realizacji – budowa budynku gospodarczego.

Na co zwrócić uwagę przy zamierzeniu polegającym na budowie budynku gospodarczego?

  • Po pierwsze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – jest to dokument będący w posiadaniu Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, stosownie do miejscowości, w której dana działka przeznaczona pod zabudowę się znajduje (gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został sporządzony przez daną gminę dla budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2 nie jesteśmy zobligowani do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
  • Po drugie Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które wprost określa wymagania jakie powinien spełniać budynek względem m.in. sąsiednich działek, przepisów p.poż., jak i innych budynków.
Zerknij na:  Tapeta do łazienki: jaka tapeta w łazience sprawdzi się najlepiej?

 Te dwa podstawowe dokumenty regulują kwestie związane z ograniczeniami i możliwościami z jakimi mamy do czynienia na danej nieruchomości.

 Jakie należy spełnić formalności urzędowe?

Przede wszystkim przed podjęciem czynności związanych ze zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym zamiaru budowy budynku gospodarczego, należy dowiedzieć się czy gmina sporządziła dla naszej nieruchomości Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Można to zrobić w dwojaki sposób. Po pierwsze każda gmina ma obowiązek umieszczania planów miejscowych w Biuletynie Informacji Publicznej, jeśli ta forma nam nie odpowiada, to należy udać się do Urzędu i zawnioskować o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej działki. Kiedy uda nam się zdobyć wypis, lub gdy znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej plan dla naszej działki – należy odnaleźć zapis świadczący o tym, czy w ogóle można naszą działkę zabudować takim budynkiem, co ważne to że działka stanowi naszą własność nie oznacza, że możemy zabudować ją jakkolwiek chcemy. 

Kiedy ten warunek zostanie spełniony tj. upewniliśmy się co do możliwości wybudowania na naszej działce budynku gospodarczego, to następnym krokiem będą formalności w Starostwie Powiatowym. Do zgłoszenia budynku gospodarczego niezbędne będą nam następujące dokumenty:

  • zgłoszenie budowy – (druk PB-2) w którym określamy, gdzie chcemy wybudować budynek oraz z czego będzie on wykonany
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – (druk PB-5) w którym oświadczamy, że działka na której postanowiliśmy wybudować budynek jest w naszym władaniu w formie własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, stosunku zobowiązaniowego, itd.;
  • szkice i rysunki – w ich skład wchodzi mapa, na którą naniesiemy projektowany budynek wraz z odległościami od granic sąsiednich działek, rzuty, przekroje oraz elewacje budynku.
Zerknij na:  Deskowanie dachu - co to jest i na czym polega?

Po złożeniu odpowiednich dokumentów można w prosty sposób wybudować budynek gospodarczy bez zbędnych dodatkowych wydatków. Przy budowie budynku gospodarczego do 35m2 nie trzeba czekać na pozwolenie na budowę, gdyż w tym przypadku nie jest ono wymagane.

Kwestią bardzo istotną jest to z czego budynek gospodarczy zostanie wykonany. W dobie rosnących cen materiałów budowlanych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ekonomikę budowy takiego budynku. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie budowa budynku gospodarczego z materiałów drewnianych, są one ogólnodostępne i najtańsze. Budynek gospodarczy wykonany z drewna jest zarówno najtańszym rozwiązaniem, jak i najbardziej optymalnym, gdyż jego przyszła eksploatacja, nie wprawi nas o ból głowy.

Źródła pochodzą z: https://ebudownictwo24.pl/

Dodaj komentarz